ODF ngoài trời 24FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối SC/UPC)

321.000

ODF ngoài trời 24FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối SC/UPC)

321.000