Showing 1–20 of 53 results

Máy hàn - Máy đo OTDR ELOIK

Bút soi Cáp Quang ALK261-10

Liên hệ

Máy hàn - Máy đo OTDR ELOIK

Bút soi Cáp Quang ALK3001-1

Liên hệ

Máy hàn - Máy đo OTDR ELOIK

Bút soi Cáp Quang ALK3001-10

Liên hệ

Máy hàn - Máy đo OTDR ELOIK

Bút soi Cáp Quang ALK3001-20

Liên hệ

Máy hàn - Máy đo OTDR ELOIK

Bút soi Cáp Quang ALK3001-30

Liên hệ

Máy hàn - Máy đo OTDR ELOIK

Bút soi Cáp Quang ALK3001-50

Liên hệ

Cáp quang Singgle Mode OS2

Cáp quang cống 04FO – CPKL

4.000

Cáp quang Singgle Mode OS2

Cáp quang cống 08FO – CPKL

9.800

Cáp quang Singgle Mode OS2

Cáp quang cống 12FO – CPKL

10.800

Cáp quang Singgle Mode OS2

Cáp quang cống 16FO – CPKL

13.400

Cáp quang Singgle Mode OS2

Cáp quang cống 24FO – CPKL

14.300

Cáp quang Singgle Mode OS2

Cáp quang cống 48FO – CPKL

24.700

Cáp quang Singgle Mode OS2

Cáp quang cống 96FO – CPKL

44.300