Showing all 4 results

Dây nối quang MultiMode OM3(50/125) chuẩn PC

Dây nối quang FC/PC,OM3(50/125), 1.5m, 0.9mm

16.000

Dây nối quang MultiMode OM3(50/125) chuẩn PC

Dây nối quang LC/PC,OM3(50/125), 1.5m, 0.9mm

12.000

Dây nối quang MultiMode OM3(50/125) chuẩn PC

Dây nối quang SC/PC,OM3(50/125), 1.5m, 0.9mm

12.000

Dây nối quang MultiMode OM3(50/125) chuẩn PC

Dây nối quang ST/PC,OM3(50/125), 1.5m, 0.9mm

18.000