Showing all 4 results

Dây nối quang MultiMode OM2(50/125) chuẩn PC

Dây nối quang FC/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm

16.000

Dây nối quang MultiMode OM2(50/125) chuẩn PC

Dây nối quang LC/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm

17.000

Dây nối quang MultiMode OM2(50/125) chuẩn PC

Dây nối quang SC/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm

10.000

Dây nối quang MultiMode OM2(50/125) chuẩn PC

Dây nối quang ST/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm

17.000