Showing 1–20 of 23 results

256.000

Măng xông cơ khí cáp quang loại mini

Măng xông cơ khí cáp quang 12 FO (2 vào/2 ra) – GJS-H003

170.000
258.000

Măng xông cơ khí cáp quang loại mini

Măng xông cơ khí cáp quang 16 FO (2 vào/2 ra) – GJS-H003

172.000
664.000
260.000

Măng xông cơ khí cáp quang loại mini

Măng xông cơ khí cáp quang 24 FO (2 vào/2 ra) – GJS-H003

175.000
680.000
276.000
681.000
278.000
685.000
292.000
702.000
291.000
704.000
293.000
254.000

Măng xông cơ khí cáp quang loại mini

Măng xông cơ khí cáp quang 8 FO (2 vào/2 ra) – GJS-H003

169.000
724.000