Showing all 7 results

MĂNG XÔNG CƠ KHÍ MŨ CHỤP CÁP QUANG NGẦM /TREO (Loại đứng - 4 cổng)

Măng xông mũ chụp cáp quang 12 FO (2 vào/2 ra) – GJS-D002

385.000

MĂNG XÔNG CƠ KHÍ MŨ CHỤP CÁP QUANG NGẦM /TREO (Loại đứng - 4 cổng)

Măng xông mũ chụp cáp quang 16 FO (2 vào/2 ra) – GJS-D002

420.000

MĂNG XÔNG CƠ KHÍ MŨ CHỤP CÁP QUANG NGẦM /TREO (Loại đứng - 4 cổng)

Măng xông mũ chụp cáp quang 24 FO (2 vào/2 ra) – GJS-D002

434.000

MĂNG XÔNG CƠ KHÍ MŨ CHỤP CÁP QUANG NGẦM /TREO (Loại đứng - 4 cổng)

Măng xông mũ chụp cáp quang 32 FO (2 vào/2 ra) – GJS-D002

476.000

MĂNG XÔNG CƠ KHÍ MŨ CHỤP CÁP QUANG NGẦM /TREO (Loại đứng - 4 cổng)

Măng xông mũ chụp cáp quang 36 FO (2 vào/2 ra) – GJS-D002

483.000

MĂNG XÔNG CƠ KHÍ MŨ CHỤP CÁP QUANG NGẦM /TREO (Loại đứng - 4 cổng)

Măng xông mũ chụp cáp quang 48 FO (2 vào/2 ra) – GJS-D002

518.000

MĂNG XÔNG CƠ KHÍ MŨ CHỤP CÁP QUANG NGẦM /TREO (Loại đứng - 4 cổng)

Măng xông mũ chụp cáp quang 8FO (2 vào/2 ra) – GJS-D002

378.000