Showing all 4 results

Măng xông cơ khí cáp quang loại mini

Măng xông cơ khí cáp quang 12 FO (2 vào/2 ra) – GJS-H003

170.000

Măng xông cơ khí cáp quang loại mini

Măng xông cơ khí cáp quang 16 FO (2 vào/2 ra) – GJS-H003

172.000

Măng xông cơ khí cáp quang loại mini

Măng xông cơ khí cáp quang 24 FO (2 vào/2 ra) – GJS-H003

175.000

Măng xông cơ khí cáp quang loại mini

Măng xông cơ khí cáp quang 8 FO (2 vào/2 ra) – GJS-H003

169.000